اولنے مخ  ــــــــــــ کال 2008 ــــــــــــــ  کال 2009 ــــــــــ   کال 2011

 

January 2010 Issue

February 2010 Issue March 2010 Issue

 

April 2010 Issue

May 2010 Issue June 2010 Issue

July 2010 Issue

Aug 6-12 issue

د 20 اګست نه تر 26 پورې

د 27 اګست نه تر 2 ستمبر پوری د 3 نه تر 9 ستمبر پورې

د لسم ستمبر نه تر 16 پورې

د 17 ستمبر نه تر 23 پوری د 24 ستمبر نه تر 30 پورې

د يکم اکتوبر نه تر اووم اکتوبرپورې

د اتم اکتوبرنه تر څوارلسم پورې د 15 اکتبوبر نه تر 21 پورې

اکتوبر 22 نه تر 28 پورې

اکتوبر 29 - نومبر 04 پنځم نه تر يولسم نومبر پورې

باچاخان پبلي کېشنزاو مېډيا سيل ، باچاخان مرکز پېښور- اي مېل : pakhtoonmag@gmail.com, Pakhtoon@pakhtoonmagazine.com