اولنے مخ  ــــــــــــ کال 2008 ــــــــــــــ  کال 2009 ــــــــــ   کال 2010

 

 ≤ تېره پاڼه بله پاڼه

باچاخان پبلي کېشنزاو مېډيا سيل ، باچاخان مرکز پېښور- اي مېل : pakhtoonmag@gmail.com, Pakhtoon@pakhtoonmagazine.com